Rezultat - selectie dosare.pdf

A N U N Ţ

            Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita în conformitate cu prevederile H.G. 611 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare organizează concurs în vederea ocupării următoarei funcţii publice vacnte

Funcţia publică de execuţie: Consilier, gradul profesional Superior, compartimentul: Control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1.  Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 09.07.2019.

Instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere: Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita

 1. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu  modificările şi completările ulterioare:
  • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată;
  • curriculum vitae, modelul comun european;
  • copia actului de identitate;
  • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe acte se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

 1.   Data, ora şi locul organizării probei scrise a concursului:
 • 22.07.2019 – ora 10.00, sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita, Miercurea Ciuc, strada Progresului, nr. 22

Data, ora şi locul organizării interviului:

 • 24.07.2019 – ora 10.00, sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita, Miercurea Ciuc, strada Progresului, nr. 22
 1. Alte menţiuni:
 • Pentru informaţii suplimentare candidaţii se pot adresa Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita, Miercurea Ciuc, strada Progresului, nr. 22, telefon 0266-371565.

 

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de

Consilier, grad profesional Superior

 

Condiţii de participare la concurs:

 • condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie sau  horticultură;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – vor fi testate în cadrul probei scrise și în cadrul interviului -  nivel de bază;

 

Tematică şi bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Consilier, grad profesional Superior

Compartimentul: Control,certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare

Bibliografie:

 • Constituția României, republicată
 • Legea nr. 188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 • Legea nr.266/2002, republicată privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor,  precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • 149/2010. - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind comercializarea semințelor de cereale
  • 125/2012 Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale
  • 1522/2013 Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale 
  • 1300/2018 Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale  
 • 150/2010  Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind comercializarea semințelor de plante  oleaginoase și pentru fibre
 • 155/2010  Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale  privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
  1. 1521/2013 Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
  2. 151/2017  Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
  3. 1299/2018  Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
 • 59/2011  Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România
 • 1266/2005  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru samânță,  1.412/2015  Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță, 1.874/2015 Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și  normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării,  certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță.

 

   Inspector şef,

Ing. Glodeanu Adriana         

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS HARGHITA